Víte proč je ODS i TOPka nevolitelná?

12. října 2012 v 10:56 | Vít Jedlička |  Události, komentáře a odkazy
"Vě­do­mě říkáme, že ne­chce­me zvy­šo­vat daně." - Petr Nečas 27. 5. 2010 (video) "V době krize považujeme zvyšování za škodlivé." - Miroslav Kalousek 13.5.2010
Povodňová sto­ko­ru­na, sráž­ko­vá daň 15 % z úroků ze sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, zda­ně­ní dů­cho­dů pro dů­chod­ce s vyš­ší­mi pří­jmy, zru­še­ní slevy na dani z pří­jmu pro pra­cu­jí­cí dů­chod­ce, 50% daň z pod­por ke sta­veb­ní­mu spo­ře­ní, zvý­še­ný dál­nič­ní po­pla­tek, zvý­še­né mýtné pro ná­klad­ní vozy, sazby daně z ci­ga­ret a ta­bá­ku, daň ze stla­če­né­ho zem­ní­ho plynu, zvýšení DPH na 15% a na 21 %, 32% daň z po­vo­le­nek na emise, za­ve­de­ní daně z vína, zru­še­ní slev na dani pro živ­nost­ní­ky, zvý­še­ní daně z pří­jmu fy­zic­kých osob, daň z pře­vo­du ne­mo­vi­tos­ti ze 3 % na 4 %.
Při­tom dů­vo­dy, proč nejde škr­tat a musí se zve­dat daně, jsou více než fascinující:
"Pokud se ne­zvý­ší DPH, tak ne­bu­de dost peněz na bu­do­vá­ní tech­no­lo­gic­kých cen­ter." - Petr Nečas 5. 9. 2012 (video 22:00)
A tak pseu­dopra­vi­co­vá vláda trpí bu­do­va­tel­ským kom­plexem, jako kdysi tr­pě­li ko­mu­nis­té. S tím roz­dí­lem, že čeští ko­mu­nis­té ne­mě­li tu dr­zost si na svoje bu­do­va­tel­ské úchyl­ky půj­čo­vat stov­ky mi­li­ard korun. V za­dlu­žo­vá­ní jsou do­kon­ce úspěš­něj­ší než so­ci­ál­ní de­mo­kra­cie. Za­tím­co za pět let pra­vi­co­vých vlád vzros­tl scho­dek stát­ní­ho roz­počtu o 400 mi­li­ard, za osm let le­vi­co­vých vlád to bylo "pouze" o 545 miliard.
Všech­no toto a mnoho dal­ší­ho jsem šel ODS osob­ně říct na ide­o­vou kon­fe­ren­ci v Hrad­ci Krá­lo­vé. Mys­lí­te, že si mě vy­slech­li a udě­la­li ně­ja­kou se­be­re­fle­xi? Ne, ne­ne­cha­li mě říct ani po­lo­vi­nu z mého projevu a vy­ho­di­li mě.
Dnes se chys­tá vláda v čele s Ne­ča­sem spo­jit hla­so­vá­ní o dů­vě­ře se svým novým so­ci­a­lis­tic­kým pro­gra­mem zvy­šo­vá­ní daní. Při­po­mí­ná to osud slo­ven­ské po­dob­ně pseu­do­pra­vi­co­vé vlády, která spo­ji­la hla­so­vá­ní o dů­vě­ře vlády se schvá­le­ním ESM (eu­ro­va­lu). Sama sebe za­hu­bi­la na věci, kte­rou nejen­že ne­mě­la v pro­gra­mu, ale bylo to do­kon­ce v příkrém roz­po­ru s je­jich programem.
Zbytek článku je zde: Jak vypudit socialisty z ODS?
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama