Říjen 2011

S tím musím souhlasit...

21. října 2011 v 15:12 | darny
http://www.ta3.com/clanok/1640/tb-sns-k-aktualnej-politickej-situacii.html


Sulík a Řecko

17. října 2011 v 15:33 | darny


Byrokracie EU

17. října 2011 v 12:36 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Pythagorova věta: 24 slov
Otčenáš: 66 slov
Archimédův zákon: 67 slov
Deset přikázání: 179 slov
Americká Deklarace nezávislosti: 1 300 slov
Ústava USA se všemi 27 dodatky: 7 818 slov
Vyhláška EU o prodeji zelí: 26 911 slov !!!

Tajemné Havlovy restituce

14. října 2011 v 13:23 | Richard Král |  Události, komentáře a odkazy

Václav Havel nabyl po své sametové revoluci v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.
Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20.století. Současné bohatství, resp. zrestituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla a Miloše Havla, filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel, majitel stavební firmy a stavitel Lucerny. Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou.
Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování Barrandovských studíí, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucernafilm a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.
Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Miloš Havel byl ochoten učinit cokoli, jen aby se zachránil. Ochotně tedy spolupracoval nejen s okupační správou, ale také s Gestapem. Později po válce měl štěstí, že se dokumenty o jeho stycích s Gestapem ztratily (stalo se tak v průběhu jeho námluv s StB).
Po válce byl Miloš Havel označen filmovou obcí za kolaboranta s nacisty, byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Aby se zachránil, podepsal Miloš Havel StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa. Oficiální prameny tvrdí, že poté svou spolupráci s StB ukončil.
V Západním Německu požádal Miloš Havel jako pronásledovaný český žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.
Vraťme se však k našemu Václavu Havlovi. Ten se celý život programově angažoval v "antikomunistickém" disentu, ve kterém však byla řada (bývalých) komunistů, tzv. "osmašedesátníků". Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších.
Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.
Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jenomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.
V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce. Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2. 1948.
Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují. Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal.
Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: "Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety." Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč.
O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat. Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou sametové revoluce a falešného sametového "národního obrození". Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77, a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však bohužel odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.
Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.
Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb "Akademie KGB") Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova "peněženka". Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.
Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka.
Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna. Havlův praděd se musí obracet v hrobě, vida jak Václav s rodinným majetkem naložil. Rozhodně však nezchudl, svá aktiva má uložené jinde.
Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují některá média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za "jednoho z nejlepších synů národa" vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polopornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná "česká kulturní elita" utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřosti.
Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. Po jeho úspěšném 17. listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu.
Svou maskou plachého, slušného a sympatického "Vaška" ohlupuje Havel řadu občanů dodnes. Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Zradou vlastních ideálů, které hlásal v roce 1989, se na úpadku morálky a národního cítění Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou a neupřímnou morálku za svou.

Vláda navrhla pozastavení činnosti Svobodných.

6. října 2011 v 10:43 | darny |  Události, komentáře a odkazy
Za svou dosavadní práci si takový postup zaslouží. Všichni jejich členové, příznivci, ale zejména i jejich dosavadní voliči si zaslouží, aby se další existencí Svobodných zabýval Nejvyšší správní soud České republiky...
Svobodní totiž jistě naprosto bezprecedentním způsobem porušili zákon, když Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, v níž jsou zastoupeny politické strany, které se dvacet let bez rozdílu (jen občas někdo stejný něco "nového" založí, když je to staré už profláklé) podílejí na prohlubování státního dluhu, přenosu původně suverénních práv občanů na nadstátní úroveň mimo území svrchovaného státu a zatěžují občany novou byrokracií a novými a vyššími daněmi, sice předložili úplnou výroční finanční zprávu za rok 2010, ale kopie darovacích smluv, které byly přiloženy také, nebyly… úředně ověřeny (!).

Do teď jsem se domníval, že v české politice neexistuje odpovědnost za činy politiků a politických stran. Mýlil jsem se. Odpovědnost neexistuje pouze u takových prkotin, jako jsou Pandury, letadla Casa, padáky, Grippeny, odpouštění vratek z nesprávně použitých dotací z veřejného rozpočtu bývalým kolegům ze sněmovny, dotování nebo tunelování ztrátových státních podniků, přestože tam politiky dosazení manažeři pobírají za takové hospodářské výsledky miliony ročně, nebo za neplnění slibů voličům, které jsou, byť dány ve formě veřejného příslibu, nevymahatelné. Prostě u prkotin. U těch důležitých věcí, jako je ověření kopií darovacích smluv ve výroční finanční zprávě u politické strany, která sice ve sněmovně zastoupena není, ale mohla by, odpovědnost existuje.

Slýchávám a čtu, že Svobodní jsou nebezpeční. Ano, bezpochyby jsou nebezpeční stejně, jako jejich voliči, jejichž počet, na rozdíl od všech ostatních politických stran ve sněmovně zastoupených, pomalu ale jistě průběžně u každých voleb doposud stoupal, jakkoli to zatím nestačilo na víc, než na jednoho starostu, dva místostarosty a celkem devětatřicet zatupitelů. Jsou nebezpeční všem, kteří doposud schvalovali deficitní státní rozpočty a přenos národních práv na EU jako na běžícím pásu, nebo si chodili zadem pro provize z parlamentem schválených dotací tu na biopříměsi do PHM, jindy na rádoby obnovitelné zdroje elektrické energie nebo na integraci menšin. Jsou pro ně nebezpeční zejména proto, že dostanou-li od občanů České republiky jednou příležitost, poženou současné politiky k odpovědnosti za jejich dosavadní kroky. Mají totiž dvě obrovské výhody. Tou první je fakt, že nikdy nebyli namočeni do žádné kauzy a nemají být komu zavázáni. Tu druhou, týkající se dlouhodobých idejí a nikoli účelově jen jednoho volebního období a jedné manipulativní volební kampaně, pak charakterizoval svého času prezident Klaus ve svém pozdravu členům této strany slovy: "Na rozdíl od jiných Vy nemusíte hledat nová témata a složitě vymýšlet řešení. To je pro Vás výhodou."

Děkuji a souhlasím s tím, že vláda navrhla pozastavení činnosti Strany svobodných občanů (více na iDNES.cz zde). Díky tomuto kroku, médiím, která si toho všimla, ale následně i jednání Nejvyššího soudu má konečně řada občanů České republiky příležitost zjistit, že Svobodní existují. Na rozdíl od parlamentních stran totiž nemají podporu novinářů výměnou za práskání politických kauz jiných, a tudíž stále ještě existuje většina občanů, která Svobodné vůbec nezná, natož aby se měla možnost seznámit s jejich idejemi a nabízenými řešeními. Svobodní musí za svůj naprosto fatální prohřešek v podobě absence úředního ověření pár papírů, což je jistě v důsledcích zcela nesrovnatelné s jakoukoli dosavadní kauzou ODS, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09, Zelených, Věcí veřejných nebo snad dokonce KSČM, nesoucí ve svém názvu i prosazovaných krocích totalitní ideologii, jednoznačně pykat.

Nechť se tedy o Svobodných díky vládě za trest konečně dozví co nejvíce lidí. Takový trest si jejich členové, příznivci i dosavadní voliči jednoznačně za svou dosavadní práci zaslouží. Občané mají právo se za rovných podmínek dozvědět o všech alternativách společné budoucnosti a třeba v dalších volbách vynést svůj vlastní rozsudek. Zatím si o rovném přístupu můžeme nechat jen zdát, přičemž se to zdaleka netýká jen Svobodných, ale všech politických stran a hnutí v České republice, které nemohou parlamentním stranám ve vstupu do médií (a to ani těch ze zákona "veřejnoprávně vyvážených"), konkurovat.